Compliance | Деловни принципи

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Порше Македонија како член на Групацијата Volkswagen, посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои процеси, имплементирајќи ги законските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија и стандардите кои постојат во рамките на Volkswagen Групацијата.

Политиката за приватност можете да ја прочитате на следниот линк ->

ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРСКА

Оваа веб-страница ја поставува и ажурира Порше Македонија и ја опфаќа почетната страница (homepage интернет-презентација) и сите останати страници на овој Веб-сајт.

Прочитајте повеќе за ограничувањето при поставување на врска на следниот линк ->

ОДГОВОРНОСТ

Сите слики, текстови и останати елементи на овој сајт одговараат на продажната програма на Volkswagen во Република Македонија во моментот на поставување на сајтот и претставуваат необврзувачка информација. Го задржуваме правото на дополнителна измена. За настанатите забуни Порше Македонија не ја превзема одговорноста. Го задржуваме правото на измена на конструкцијата, опремата и обемот на испораката, како и на одстапувања во поглед на нијансите на бои. Сите дадени цени се необврзувачки, оринетациони цени, вклучително и ДДВ-то.

Прочитајте повеќе за одговорност на следниот линк ->

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ

Довербата на клиентите и другите чинители во нашата Компанија и нејзините производи е наша највредна предност. Затоа, имаме заедничка одговорност секој ден да ја оправдуваме оваа доверба, водејќи се со чесност и интегритет. Ова подразбира познавање на важечките интерни правила и законските прописи, како и усогласување со истите.

Прочитајте го нашиот Кодекс на однесување на следниот линк ->

OMBUDSMAN

Корупцијата воопшто не е мал прекршок; тоа им штети на компанијата и на вработените. Порше Македонија придава големо значење на борбата против корупцијата и подигање на свеста за ова прашање. Групацијата и меѓународно структуираниот систем на Ombudsman го создаде Volkswagen AG за да обезбеди сигурно средство за вработените и деловните партнери да ја разгледаат нивната загриженост за потенцијалната корупција.

Реномирани правници се достапни како неутрални омбудсмани. Секој вработен и деловниот партнер може да се обратат до еден од омбудсманите ако откриваат докази за корупција. Сите такви информации се третираат како доверливи и информаторот останува строго анонимен; Народниот правобранител е законски обврзан да не открива.

Антикорупцискиот систем на Volkswagen Group

COMPLIANCE | УСОГЛАСУВАЊЕ

Контакт во Порше Македонија

Compliance & менаџмент на ризик
Телефон: +389 2 26 03 740
e-Mail: ivan.jankijevic@porsche.com.mk

ОФИЦЕР ЗА АНТИ-КОРУПЦИЈА

Ако имате сомнежи за коруптивни активности, ве молиме контактирајте го нашиот офицер за анти-корупција

Иван Јанкијевиќ

Телефон: +389 2 26 03 740
e-Mail: ivan.jankijevic@porsche.com.mk