Copyright / Одговорност​

Сите слики, текстови и останати елементи на овој сајт одговараат на продажната програма на Volkswagen во Република Македонија во моментот на поставување на сајтот и претставуваат необврзувачка информација. Го задржуваме правото на дополнителна измена. За настанатите забуни Порше Македонија не ја превзема одговорноста. Го задржуваме правото на измена на конструкцијата, опремата и обемот на испораката, како и на одстапувања во поглед на нијансите на бои. Сите дадени цени се необврзувачки, оринетациони цени, вклучително и ДДВ-то.

Програмот е авторски заштитен, вклучувајќи ги и сите негови делови како што се податоците и фотографиите. Секое користење без одобрување надвор од границите на законот за ваторство е казниво. Ова особено важи за умножување, превод, поставување на микрофилм и обработка со и во електроснски системи.

Користењето на фотографиите е дозволено само за приватни причини.

Фактот дека некој знак не е на оваа листа или во некој текст не е означен како заштитена марка или знак не значи дека тој знак не е заштитен или дека тој знак или марка може да се користи без писмено одобрување на Порше Македонија.