Мобилна гаранција

Порше Македонија мобилната гаранција автоматски започнува со продажбата на ново возило и се обновува со редовно одржување на возилото во овластената сервисна мрежа.

Во случај на дефект, мобилната гаранција можете да ја активирате на следните телефонски броеви:

0800 55 888

За повик од Македонија

+ 389 2 26 00 266

За повик од странство*

Услугата мобилна гаранција нуди

  • Помош на лице место
  • Превоз на патниците и возилото до најблискиот овластен сервис
  • Обезбедување услови за продолжување на патувањето со друг вид на превозно средство
  • Обезбедување на заменско возило
  • Сместување на патниците во хотел
24 часа дневно, седум дена неделно 365 дена годишно на територија на цела Европа**
* се применува важечката цена на повикот
** освен Албанија и Турција

Напомена:

  • Мобилната гаранција не ги покрива трошоците за поправка на возилото
  • За најсоодветниот начин на помош одлучува дилерот
  • Правото на мобилна гаранција се докажува со заверена сервисна книшка
  • Се применува важечкото ограничување на обемот на бесплатните услуги